ascd.dk © 2011

Vedtægter for

Avedøre Idrætsforening Squaredance

 

 

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er Avedøre Idrætsforening Squaredance.

Det er foreningens formål at samle aktive interesserede til at virke for en sund udvikling af

squaredance i Avedøre-området, og for at styrke interessen for idrætsarbejdet.

Foreningen er medlem af Avedøre Idrætsforenings hovedafdeling og har sit hjemsted i Hvidovre

kommune.

 

§ 2. Medlemmers optagelse

Enhver kan optages som medlem af foreningen. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, der

fører medlemsliste.

Relevante oplysninger ved indmeldelsen er navn, adresse, evt. telefonnummer og E-mail adresse.

Medlemskabet gælder for et aktivitetsår ad gangen.

 

§ 3. Kontingent

Foreningens kontingentsatser, betalingsterminer og -struktur fastsættes for 1 år ad gangen på den

ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker aktivitetsåret, normalt september- august.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om indbetalingssted og sidste rettidige indbetaling.

Overskrides denne frist, kan vedkommende ikke deltage i foreningens aktiviteter og medlemskab

af foreningen er ikke opnået.

 

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse i aktivitetsåret sker skriftligt til formanden. Bestyrelsen beslutter om hel eller delvis

kontingenttilbagebetaling kan ske.

Bestyrelsen kan indstille til den ordinære generalforsamling, at et medlem ekskluderes.

Der skal ske partshøring og en eksklusion skal have et punkt på dagsorden.

Eksklusionen gennemføres når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

§ 5. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, dog med de indskrænkninger, som

fremgår af disse vedtægter.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes med

mindst 3 ugers varsel ved annoncering i Hvidovre Avis eller ved skriftlig (elektronisk) meddelelse

til medlemmerne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Såfremt der er forslag til behandling, jf. § 6, pkt. 5, tilstilles medlemmerne senest 5 dage før

generalforsamlingen den endelige dagorden indeholdende forslagene.

 

§ 6. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende

punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år og evt. bemærkninger til det kommende.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingenter og betalingsterminer, mv. for det kommende år.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg:

Formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, se § 8.

1 revisor og 1 revisorsuppleant, se § 8.

7. Eventuelt.

 

§ 7. Generalforsamlingen ledelse og gennemførelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der har den endelige afgørelse i alle spørgsmål

vedrørende sagernes behandling, kompetencer, etc., ligesom dirigenten leder afstemninger.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, sidste punktum,

og §§ 12 og 13.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring af 1 medlem afholdes

skriftlig afstemning. Alle afstemninger om eksklusion, jf. § 4, skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres af sekretæren til referat. I det omfang dirigenten

bestemmer det, føres også referat af forhandlingerne.

Protokollen underskrives af dirigenten og formanden.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme

generalforsamling.

 

§ 8. Bestyrelse og valg

Foreningen tegnes af formanden og ledes af en bestyrelse på 5 personer.

I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller

næstformanden er til stede.

Sekretæren fører referat over de afholdte møder og meddeler dette til bestyrelsens medlemmer.

Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i lige år.

Revisor vælges i ulige år for 2 år ad gangen.

Bestyrelsessuppleant vælges for 2 år i ulige år.

Revisorsuppleant vælges i lige år for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin

forretningsorden.

 

§ 9. Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Kassereren fører foreningens regnskab og forelægger årsregnskab og status for bestyrelsen i januar

måned.

Formanden fremsender regnskabet til revisor inden 1. februar.

Driftsregnskab og status, med påtegning af revisor, fremsendes til alle medlemmer før

generalforsamlingen afholdes.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 10. Revision

Revisoren skal hvert år, i første halvdel af februar, kritisk gennemgå regnskabet og påse at

beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller af bestyrelsen, og

skal endvidere indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom,

med angivelse af emne til behandling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes

senest 1 måned efter at begæringen er fremsat.

Om indkaldelsesmåde mv., gælder bestemmelserne i § 5.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver ordinær generalforsamling.

Ændringer er endelig vedtaget når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til

stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig (færre end 1/3 tilstede),

kan bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. På denne

generalforsamling vedtages forslaget ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 13. Foreningens opløsning

Vedtagelse af foreningens opløsning skal tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær

generalforsamling.

3/4 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer

skal acceptere forslaget.

Opnås det krævede flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig (færre end 3/4

tilstede), skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær

generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med ovennævnte stemmeflertal,

uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Avedøre Idrætsforening Hovedafdelingen.

 

§ 14 Diverse bestemmelser

Bestyrelsen orienterer i løbet af året medlemmerne i nødvendigt omfang om påtænkte aktiviteter.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. februar 2009.